კულტურა


 

“ცრურწმენის ვიზუალური კატალოგი” (EVZ, 2016-2017)

 

მიზანი
  • გაცნობიერების ამაღლება გერმანიისა და საქართველოს 24 ახალგაზრდას შორის ცრურწმენისა და დისკრიმინაციის გააზრება და  ამ თემის შესახებ ცოდნის მიღება
  • დისკრიმინაციის კონტექსტში ევროპაში და სოციალიზმის ეროვნულ  საქართველოში არსებული ისტორიული შეცდომების გაგება
  • გაზიარება რეალური ცხოვრებისეული მაგალითებით და გამოცდილება დისკრიმინაციის შესახებ გერმანულ და ქართულ საზოგადოებაში
შედეგი
  • 24 ახალგაზრდა გერმანიიდან და საქართველოდან
  •  ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენა  თემებში დისკრიმინაციის მინიმიზაციის მიზნით
  • საზოგადოების დისკრიმინაციული გარემოს შექმნის კოლექტიური პასუხისმგებლობის ზრდა
  • გამოცდილების შეძენა, თუ როგორ უნდა ითანამშრომლონ  უნარშეზრუდულ პირებთან 
  • ახალი სოციალური და კულტურული რეალობების აღმოჩენა, ახალი ხალხი, ახალი ადგილები და სხვა.

“მეგრული თეთრი ნაბადი” (EuroEast Culture, 2013)

მიზანი

ხელი შეუწყოს ტრადიციული ქართული ხელნაწერის პოპულარიზაციას

შედეგი

“თეთრი მეგრული ნაბადის” დოკუმენტური ფილმის გადაღება


“ზუგდიდის კულტურული რუკა” (EuroEast Culture, 2012 – 2014)

მიზანი

To reflect the cultural infrastructure, human and creative resources available on the territory of a region or a city

შედეგი

“ზუგდიდის კულტურული რუკის” გამოცემა