გუნდი


ჩვენი გუნდი, რომელიც მუშაობს თავშესაფრისა და საოჯახო ცენტრის ბენეფიციარებთან, მოიცავს პროფესიონალებს (ფსიქოლოგები, იურისტები, სოციალური მუშაკები და ღამის მორიგე) და მოხალისეები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები (თავშესაფრის ადმინისტრატორი და საოჯახო ცენტრის კოორდინატორი) და მენეჯმენტის თანამშრომლები (ფინანსური მენეჯერი და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი).

მენეჯმენტი პასუხისმგებელია თავშესაფრისა და ოჯახის ცენტრის მართვაზე (ზოგადი ჩარჩოს ორგანიზება, ფინანსური მენეჯმენტი, სტრუქტურებს შორის კოორდინაცია, შეფასება, მონიტორინგი, ანგარიშგება, დაფინანსება და სხვ.).

ადმინისტრაციის თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან თავშესაფრისა და საოჯახო ცენტრის მუშაობის სათანადო ორგანიზებაზე (ვიზიტებისა და საქმიანობის დროებითი ცხრილის მართვა, ოფიციალური ჩანაწერების მომზადება და დოკუმენტაციის მომზადება, ლოგისტიკური და პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტა).

პროფესიონალები პასუხისმგებელნი არიან მომსახურების გაწევისთვის: კონსულტაციები, თერაპიები, კურსები, საჭიროებების შეფასება, რეფერალები, ოჯახში ძალადობის სოციალური სკრინინგი, ღონისძიებები და ა.შ.

ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეები ჩართულნი არიან ორგანიზაციის სოციალურ საქმიანობაში ქალებისა და ბავშვებისათვის: კლუბები, სემინარები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, კინოფილმები, ხელოვნების ვორკშოპები, გარე საქმიანობა და ა.შ.